Croeso i ddosbarth Blwyddyn 5 a 6

Ein nod

Ym mlwyddyn 5 a 6, rydym yn anelu at gyfarfod anghenion pob plentyn. Rydym yn darparu profiadau amrywiol a heriol i helpu disgyblion ddatblygu eu dychymyg byw ymchwiliol, i fod yn greadigol ac ymestyn eu galluoedd deallusol.

Anelwn at ddatblygu annibyniaeth plentyn a chyfrifoldeb personol yn y sefyllfa ddysgu, fel gydag anogaeth maent yn dod yn hunan ddisgybledig, wedi’u symbylu’n dda ac yn gallu symud ymlaen i gyflawni potensial unigol.

Anelwn at ddarparu sylfaen gadarn mewn sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGC a meithrin agwedd tuag at y disgyblaethau hyn fel y gall disgyblion ddefnyddio’r sgiliau hyn yn effeithiol ac effeithlon.

Anelwn at ddarparu cyfleoedd fel bod plant yn ennill gwybodaeth, profiad a dealltwriaeth helaeth ar draws y cwricwlwm. Trwy wneud hyn byddant yn datblygu, defnyddio a chymhwyso sgiliau iaith, mathemategol a chreadigol, a fydd yn eu galluogi i gael a deall gwybodaeth newydd.

Ychydig am ein dosbarth

Llythrennedd

Ym Mlynyddoedd 5 a 6, mae disgyblion yn cael gwers lythrennedd dyddiol ble maent yn gallu ymchwilio a datblygu eu darllen, ysgrifennu (gan gynnwys llawysgrifen, gramadeg, atalnodi a sillafu) ynghyd â sgiliau siarad a gwrando.

Mathemateg

Bydd pob plentyn yn cael gwers màths a fydd yn canolbwyntio ar waith rhif a chyfrifo. Mae’r cwricwlwm hefyd yn cynnwys unedau i ganiatáu i blant weithio ar fesur, trin data, siâp a gofod, rhifyddeg pen ac ymchwiliad mathemategol ble mae plant yn cael eu hannog i ddefnyddio’u gwybodaeth i ddatrys problem. Ble’n bosibl, mae’r cwricwlwm màths wedi’i gysylltu â’r rhieni sy’n cael eu hannog i gefnogi ystwythder mathemategol eu plentyn gartref trwy ymarfer rhif a thablau bob nos.

Gwyddoniaeth

Mae gwyddoniaeth yn bresennol yn cael ei gyflwyno fel rhan o’n sesiynau pwnc yn y pnawn a bydd disgyblion yn cael amser cyfatebol i un wers yr wythnos, er bod pynciau gwyddonol yn cael eu cyflwyno trwy raglen dreigl dwy flynedd ac mae pynciau’n cynnwys: golau a chysgod, trydan, cerrig a phridd, newid cyflwr, defnyddiau a’u nodweddion, cynefinoedd, ffrithiant, sain a golau, gofod, cyffuriau ac alcohol, addysg rhyw, cylchedau a grymoedd.

TGC

Mae defnyddio TGC yn tanategu llawer o’r cwricwlwm ac mae disgyblion yn cael eu hannog i ddefnyddio TGC i gefnogi eu dysgu bob dydd. Mae disgyblion yn cael gwers TGC wythnosol i ddatblygu sgiliau megis defnydd rhyngrwyd diogel. Mae disgyblion yn defnyddio HWB yr ysgol sydd gyda chyfrinair a’i fonitro gan yr ysgol.

Addysg gorfforol a gemau

Mae ffitrwydd yn hynod bwysig i ni ym mlynyddoedd 5 a 6. Mae disgyblion yn cael gwersi addysg gorfforol wythnosol ble maent yn mwynhau bod yn actif a defnyddio’u creadigrwydd a dychymyg. Y prif feysydd sy’n cael eu trin yw gymnasteg, gemau, nofio, athletau, a dawns, yn ogystal â rhedeg milltir y dydd! Rydym yn cynnal diwrnod mabolgampau bob blwyddyn ble mae plant yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau athletig ac yn cystadlu gyda’u llys. Rydym yn ddiweddar wedi cychwyn rhedeg ‘Parkrun’ lleol ble mae rhieni a phlant yn rhedeg 5k ar fore Sadwrn.

Pynciau sylfaen

Mae pynciau sylfaen yn cynnwys hanes, daearyddiaeth, celf, technoleg dylunio a cherddoriaeth. Mae’r rhain yn cael eu dysgu trwy’r pwnc mae’r plentyn yn ei astudio ac wedi’u llunio’n ofalus i ganiatáu plant ddatblygu eu sgiliau a’u defnyddio’n annibynnol i amrywiaeth o gyd-destunau.